“Zacheusz”

“Zacheusz był człowiekiem grzesznym, który bardzo pragnął spotkać Jezusa. Jezus odpowiedział na jego pragnienie. A my jesteśmy jak Zacheusz- i także chcemy doświadczać żywego Boga oraz pomagać innym się z Nim spotkać. “

Wspólnota

Jesteśmy Wspólnotą działającą w duchu Nowej Ewangelizacji w Kościele Katolickim. Wspólnotę tworzą osoby z różnych pokoleń i środowisk – chcemy czerpać z bogactwa doświadczeń i różnorodności. Pragniemy, by każdy czuł się tu akceptowany, potrzebny, nawiązujemy bliskie relacje. Jesteśmy świadomi swoich słabości, niedoskonałości, staramy się dostrzegać swoje potrzeby i wspierać nawzajem. Jesteśmy otwarci także na nowe osoby, każdy jest tu mile widziany.

“Szkoła Nowej Ewangelizacji”

“Szkoła Nowej Ewangelizacji formuje wspólnoty w Kościele do praktycznej i aktywnej ewangelizacji – aby każdy katolik potrafił w prostej i praktycznej formie przekazać innym Ewangelię. Powtarzając za Janem Pawłem II, to ewangelizacja nowa w zapale, nowa w metodach i nowa w środkach wyrazu.”

“Życie z Bogiem”

Nasza wspólnota to miejsce spotkania z żywym Bogiem, doświadczania wciąż na nowo Jego miłości do każdego z nas. To także miejsce wzrostu – pogłębiamy naszą wiarę i wiedzę, odkrywamy i rozwijamy swoje talenty, dary, charyzmaty, aby – za pomocą kreatywnych, wciąż nowych, atrakcyjnych form – głosić chwałę Bożą i przekazywać innym Dobrą Nowinę o ratunku w Jezusie. Tą prawdą żyjemy na co dzień, a nasze życie jest tego świadectwem.

“Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. (Łk 19, 5-6)”